A Laws.Africa project
29 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-29 number 7830

Download PDF (1.0 MB)
Page 1
                      7830                                                  7830

          Friday, 29 September 2017                                      Vrydag, 29 September 2017

         Registered at the Post Offıce as a Newspaper                           As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                CONTENTS                                                 INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                   Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

                                               Page                                                  Bladsy

                  Local Authority                                          Plaaslike Owerheid

  Stellenbosch Municipality: By-Law on the                               Stellenbosch Munisipaliteit: Verordening op die
   Prevention of Public Nuisances and the Keeping of                          Voorkoming van Openbare Steurnisse en die Aanhou
   Animals .............................................................................   2     van Diere ...........................................................................     23

  Stellenbosch Municipality: Impoundment of Animals                          Stellenbosch Munisipaliteit: Verordening op die Skut van
   By-Law ..............................................................................  46     Diere ..................................................................................   70

Page 2
Download full gazette PDF