A Laws.Africa project
29 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-29 number 7831

Download PDF (280.0 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7831                                                    7831
             Friday, 29 September 2017                                         Vrydag, 29 September 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                                Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

180 Western Cape Education Department: Closure                                180 Wes-Kaapse Onderwysdepartement: Sluiting van
   of Public School ...............................................................         870     Openbare Skool .................................................................        870
181 Western Cape Education Department: Closure                                181 Wes-Kaapse Onderwysdepartement: Sluiting van
   of Public School ...............................................................         871     Openbare Skool .................................................................        871
182 Western Cape Education Department: Closure                                182 Wes-Kaapse Onderwysdepartement: Sluiting van
   of Public Schools ..............................................................         872     Openbare Skole .................................................................        872
183 Western Cape Education Department: Closure                                183 Wes-Kaapse Onderwysdepartement: Sluiting van
   of Public School ...............................................................         873     Openbare Skool .................................................................        873

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  874  Kennisgewings ...............................................................................    874
                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning, Consolidation and                           Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering, Konsolidasie en
 Departure ....................................................................................   886   Afwyking ....................................................................................   887
Bergrivier Municipality: Consent Use and Departure .................                 885  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik en Afwyking ......                  885
Breede Valley Municipality: Application for Additional                            Breedevallei Munisipaliteit: Aansoek om Addisionele
 Dwelling and Removal of Restrictions ....................................              876   Wooneenheid en Opheffing van Beperkings ............................               876
Breede Valley Municipality: Temporary Departure and                             Breedevallei Munisipaliteit: Tydelike Afwyking en
 Removal of Restrictions ...........................................................         875   Opheffing van Beperkings ........................................................         875
City of Cape Town (Blaauwberg District): Removal of                             Stad Kaapstad (Blaauwberg-Distrik): Skrapping van
 Condition ...................................................................................    875   Voorwaarde ................................................................................    875
City of Cape Town: Deletion of Conditions ...............................               874  Stad Kaapstad: Skrapping van Voorwaardes.................................              874
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................                  874  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                 874
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 884  Stad Kaapstad: Municipal Planning By-Law (English only) .......                   884
City of Cape Town (Table Bay District): Closure........................                885  Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Sluiting .................................            885
City of Cape Town (Table Bay District): Closure........................                888  Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Sluiting .................................            888
Drakenstein Municipality: Appointment of Valuation                              Drakenstein Munisipaliteit: Aanstelling van Waardasie-
 Appeal Board Members ............................................................          888   Appèlraadslede ..........................................................................     888
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and                             Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Departures .................................................................................    883   Afwykings .................................................................................    883
Overstrand Municipality: Subdivision, Rezoning,                               Overstrand Munisipaliteit: Onderverdeling, Hersonering,
 Departure and Approval ...........................................................         877   Afwyking en Goedkeuring .......................................................          878
Swartland Municipality: Consent Use .........................................             876  Swartland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................              876
Swartland Municipality: Extension of Declaration of a                            Swartland Munisipaliteit: Verlenging van Verklaring van ’n
 Local State of Disaster .............................................................        875   Plaaslike Ramp ..........................................................................     875
Swartland Municipality: Replacement Notice .............................               888  Swartland Munisipaliteit: Vervangende Kennisgewing ...............                 888
Western Cape Gambling and Racing Board:                                   Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ...........................................................................     880   Amptelike Kennisgewing...........................................................         880
Western Cape Gambling and Racing Board:                                   Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ............................................................................    881   Amptelike Kennisgewing...........................................................         882

Page 2
Download full gazette PDF