A Laws.Africa project
6 October 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-10-06 number 7834

Download PDF (153.1 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                    PROVINSIE WES-KAAP                IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                     Buitengewone                    Tsongezelelo
    Extraordinary                      Provinsiale Koerant                kwiGazethi yePhondo

           7834                           7834                          7834


    Friday, 6 October 2017                   Vrydag, 6 Oktober 2017             uLwesihlanu, 6 kweyeDwarha 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper       As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer        Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                           INHOUD                      IZIQULATHO
(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-       (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,       (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape      Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,       M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                        Kaapstad 8001.)                    Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

        Provincial Notice                  Provinsiale Kennisgewing                  ISaziso sePhondo

The following notice is published for general       Die volgende kennisgewing word vir algemene      Esi saziso silandelayo sipapashelwa ukunika
information:                       inligting gepubliseer:                ulwazi jikelele:

187  Notice of Lodgement of Application for       187  Kennisgewing van Indiening van Aansoek     187  ISaziso sokufakwa kweSicelo sokususwa
   Removal of Liquor Licence in terms of           om Verwydering van Dranklisensie inge-        kwePhepha-mvume loTywala ngokweCande-
   Section 66(2) of the Western Cape Liquor          volge Artikel 66(2) van die Wes-Kaapse        lo 66(2) loMthetho wezoTywala weNtshona
   Act, 2008—[Reg. 33(2)] ........................ 2     Drankwet, 2008—[Reg. 33(2)] .............. 2     Koloni, 2008—[uMgaqo 33(2)] ................... 2

Page 2
Download full gazette PDF