A Laws.Africa project
20 October 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-10-20 number 7837

Download PDF (4.4 MB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7837                                                   7837
              Friday, 20 October 2017                                          Vrydag, 20 Oktober 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

191 Office of the Premier of the Western Cape: Extension                           191 Kantoor van die Premier van die Wes-Kaap: Verlenging
   of Declaration of Provincial State of Disaster ................                 934     van Verklaring van Provinsiale Ramptoestand .................                934
192 Department of Transport and Public Works:                                192 Departement van Vervoer en Publieke Werke:
   Notice of Registration of Driving Licence                                  Kennisgewing van Registrasie van
   Testing Centres...................................................................       935     Bestuurslisensie-Toetssentrums..........................................          935
193 Western Cape Nature Conservation Board:                                 193 Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad:
   Declaration of the High Slent Nature Reserve ................                  936     Verklaring van High Slent Natuurreservaat .....................               938
194 Western Cape Nature Conservation Board:                                 194 Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad:
   Declaration of Botterblom Nature Reserve .....................                 942     Verklaring van Botterblom Natuurreservaat......................               943
195 Western Cape Nature Conservation Board:                                 195 Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad:
   Declaration of Edith Stephens Nature Reserve ...............                  945     Verklaring van Edith Stephens Natuurreservaat................                947
196 Department of Environmental Affairs and                                 196 Departement van Omgewingsake en
   Development Planning: Declaration of Bothasig                                Ontwikkelingsbeplanning: Verklaring van Bothasig
   Nature Reserve ..................................................................        951     Natuurreservaat...................................................................     952
197 Department of Environmental Affairs and                                 197 Departement van Omgewingsake en
   Development Planning: Declaration of Blaauwberg                               Ontwikkelingsbeplanning: Verklaring van Blaauwberg
   Nature Reserve...................................................................        954     Natuurreservaat .................................................................      956
198 Department of Environmental Affairs and                                 198 Departement van Omgewingsake en
   Development Planning: Declaration of Bracken                                 Ontwikkelingsbeplanning: Verklaring van Bracken
   Nature Reserve ..................................................................        960     Natuurreservaat .................................................................      962

                        Tenders:                                                 Tenders:
Notices............................................................................................  966  Kennisgewings ...............................................................................   966
                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Rezoning and                                    Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ..............................................................................     966   Vergunningsgebruik ...................................................................     966
Bergrivier Municipality: Rezoning, Cancellation of                              Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering, Kansellasie van
 Servitude, Consolidation and Departures .................................              969   Serwituut, Konsolidasie en Afwykings ....................................            969
City of Cape Town Metropolitan Municipality: Declaration                           Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit: Declaration
 of a Local State of Disaster.......................................................         972   of a Local State of Disaster (English only) ..............................           972
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 966  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning .............                 966
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 968  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                968
                  (Continued on page 976)                                           (Vervolg op bladsy 976)

Page 2
Download full gazette PDF