A Laws.Africa project
27 October 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-10-27 number 7841

Download PDF (262.1 KB)
Page 1
                 7841                                          7841

          Friday, 27 October 2017                             Vrydag, 27 Oktober 2017

        Registered at the Post Offıce as a Newspaper                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer             CONTENTS                                        INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,    (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

              Provincial Notice                               Provinsiale Kennisgewing

203 Western Cape Provincial Treasury: Gazetting of Alloca-         203 Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie: Publisering van
  tions to Municipalities as contained in the Western Cape          Toekennings aan Munisipaliteite soos in vervat in die
  Main Budget of the Provincial Expenditure 2017 and the           Wes-Kaapse Hoofbegroting: Begroting van die 2017
  2017 Appropriation Bill which were not listed in the Divi-         Provinsiale Uitgawes en die 2017 Begrotingswetsontwerp
  sion of Revenue Act, 2017 (Act 3 of 2017) .......................  2    wat nie gelys is in die Verdeling van Inkomste, 2017 (Wet
                                        3 van 2017) ...........................................................................  7

Page 2
Download full gazette PDF