A Laws.Africa project
10 November 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-11-10 number 7845

Download PDF (261.8 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                               Wes-Kaapse Regering

            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                             PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                           Provinsiale Koerant
                        7845                                                    7845
            Friday, 10 November 2017                                         Vrydag, 10 November 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


                  CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                      Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                Page   Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notice                                        Provinsiale Kennisgewing

207 Western Cape Education Department: Closure of Public                          207 Wes-Kaapse Onderwysdepartement: Sluiting van
   School................................................................................. 1006        Openbare Skool ................................................................. 1006

                       Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................ 1007  Kennisgewings ............................................................................... 1007

                   Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning .........................................          1009   Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering ...................................           1009
Beaufort West Municipality: Rezoning .........................................          1010   Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering ....................................           1010
Cape Agulhas Municipality: Removal of Restrictions ................                1008   Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings.............                1008
Cederberg Municipality: Removal of Restrictions ......................              1013   Cederberg Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings .................               1013
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................                1011   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning .............                 1011
City of Cape Town (Table Bay District): Closure ......................              1011   Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Sluiting...................................          1011
Drakenstein Municipality: Public Notice .....................................           1016   Drakenstein Munisipaliteit: Publieke Kennisgewing ...................               1016
Department of Environmental Affairs and Development                            Departement van Omgewingsake en Ontwikkelings
 Planning: Approval ....................................................................     1017    Beplanning: Goedkeuring ..........................................................       1017
Department of Environmental Affairs and Development                            Departement van Omgewingsake en Ontwikkelings
 Planning: Approval ....................................................................     1018    Beplanning: Goedkeuring ..........................................................       1018
Hessequa Municipality: Public Notice ..........................................          1007   Hessequa Munisipaliteit: Amptelike Kennisgewing......................               1007
Knysna Municipality: Closure.......................................................        1008   Knysna Munisipaliteit: Sluiting .....................................................       1008
Knysna Municipality: Removal of Restrictions............................             1011   Knysna Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings .......................              1011
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................              1008   Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................               1008
Saldanha Bay Municipality: 2016 General Valuation...................               1007   Saldanhabaai Munisipaliteit: 2016 Algemene Waardasie .............                1007
Swartland Municipality: Removal of Restrictions and                            Swartland Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Departure ...................................................................................  1013    Afwyking ...................................................................................  1013
Theewaterskloof Municipality: Removal of                                  Theewaterskloof Munisipaliteit: Opheffing van
 Restrictions ................................................................................  1008    Beperkings .................................................................................  1008
Western Cape Gambling and Racing Board:                                  Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ...........................................................................   1012    Amptelike Kennisgewing ..........................................................        1012
Western Cape Gambling and Racing Board:                                  Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ...........................................................................   1014    Amptelike Kennisgewing ..........................................................        1014
Western Cape Gambling and Racing Board:                                  Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ...........................................................................   1015    Amptelike Kennisgewing ..........................................................        1015

Page 2
Download full gazette PDF