A Laws.Africa project
17 November 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-11-17 number 7847

Download PDF (225.3 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                               Wes-Kaapse Regering

            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                            PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                           Provinsiale Koerant
                       7847                                                   7847
            Friday, 17 November 2017                                         Vrydag, 17 November 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                             As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                  CONTENTS                                                   INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                      Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                               Page   Nr.                                            Bladsy

                   Provincial Notice                                        Provinsiale Kennisgewing

209    Office of the Premier of the Western Cape: Extension                       209 Kantoor van die Premier van die Wes-Kaap: Verlenging
     of Declaration of Provincial State of Disaster ................ 1022                  van Verklaring van Provinsiale Ramptoestand ................ 1022
                       Tenders:                                                Tenders:

Notices............................................................................................ 1023  Kennisgewings ............................................................................... 1023

                   Local Authorities                                           Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Rezoning and                                   Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ..............................................................................   1028    Vergunningsgebruik ...................................................................  1028
City of Cape Town Metropolitan Municipality: Declaration                          City of Cape Town Metropolitan Municipality: Declaration
 of a Local State of Disaster .....................................................       1024    of a Local State of Disaster (English only) .............................         1024
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................               1027   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............             1027
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................               1027   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............             1027
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................               1023   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning .............              1023
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................               1026   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning .............              1026
City of Cape Town (Table Bay District): Closure ......................              1026   Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Sluiting .................................        1026
Department of Environmental Affairs and                                  Departement van Omgewingsake en
 Development Planning: Land Use Plannning                                  Ontwikkelingsbeplanning: Grondgebruikbeplanning
 Approval Required ....................................................................     1024    Goedkeuring Benodig ................................................................   1024
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................             1027   George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................           1027
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................             1027   George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................           1027
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................             1028   George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................           1028
Knysna Municipality: Removal of Restrictions ..........................             1026   Knysna Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................           1026
Knysna Municipality: Removal of Restrictions ..........................             1026   Knysna Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................           1026
Mossel Bay Municipality: Closure ..............................................         1023   Mosselbaai Munisipaliteit: Sluiting ..............................................     1023
Western Cape Gambling and Racing Board:                                  Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ............................................................................  1025    Amptelike Kennisgewing...........................................................     1025

Page 2
Download full gazette PDF