A Laws.Africa project
1 December 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-12-01 number 7850

Download PDF (237.2 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                               Wes-Kaapse Regering

            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                             PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                           Provinsiale Koerant
                       7850                                                   7850
             Friday, 1 December 2017                                          Vrydag, 1 Desember 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                             As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                  CONTENTS                                                   INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                      Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                               Page   Nr.                                              Bladsy

                   Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

213 Western Cape Department of Transport and Public Works:                         213 Wes-Kaapse Departement van Vervoer en Openbare
   Intention to Allocate New Licence Mark ........................ 1054                    Werke: Voorneme om Nuwe Lisensiemerk toe te ken ... 1055
214 Western Cape Education Department: Amendment.............. 1057                    214 Wes-Kaap Onderwysdepartement: Wysiging ....................... 1057

                       Tenders:                                                 Tenders:
Notices............................................................................................ 1058  Kennisgewings ............................................................................... 1058

                   Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning and Relaxation ..............                1060   Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en Verslapping .........               1061
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................               1059   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............               1059
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................               1058   Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............               1058
City of Cape Town: Overlay Zones Designation                                Stad Kaapstad: Regstellingskennisgewing van
 Correction Notice ......................................................................    1058    Aanwysing van Oorlegsones......................................................       1058
City of Cape Town: Public Notice ...............................................         1063   Stad Kaapstad: Public Notice (English only)................................          1063
Laingsburg Municipality: Implementering van Vlak 3                             Laingsburg Munisipaliteit: Implementering van Vlak 3
 Waterbeperkings (Afrikaans only) ...........................................          1058    Waterbeperkings ........................................................................   1058
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and                            Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Consent Use ..............................................................................   1062    Vergunninsgebruik .....................................................................   1062
Theewaterskloof Municipality: Closure .......................................          1058   Theewaterskloof Munisipaliteit: Sluiting .....................................         1058
Theewaterskloof Municipality: Rezoning and                                 Theewaterskloof Munisipaliteit: Hersonering en
 Subdivision ................................................................................  1059    Onderverdeling ..........................................................................  1059
Witzenberg Municipality: Amended Notice: Promotion of                           Witzenberg Munisipaliteit: Amended Notice: Promulgation of
 Property Tax Rates.....................................................................    1063    Property Tax Rates (English only) ............................................        1063

Page 2
Download full gazette PDF