A Laws.Africa project
1 December 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-12-01 number 7851

Download PDF (175.6 KB)
Page 1
  PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                           PROVINSIE WES-KAAP                       IPHONDO LENTSHONA KOLONI
    Provincial Gazette                           Buitengewone                              Tsongezelelo
    Extraordinary                            Provinsiale Koerant                         kwiGazethi yePhondo

               7851                                  7851                                  7851


    Friday, 1 December 2017                        Vrydag, 1 Desember 2017                      uLwesihlanu, 1 kweyoMnga 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper             As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

          CONTENTS                                  INHOUD                              IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-             (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,                (*Ushicilelo olutsha lufumaneka kwiGumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape             Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,               M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                              Kaapstad 8001.)                            Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

           Provincial Notice                        Provinsiale Kennisgewing                           ISaziso sePhondo

The following draft regulations are published             Die volgende konsepregulasies            word    vir  Kupapashwa lo mgaqo usaqulungwayo ngeenjo-
for comment:                              kommentaar gepubliseer:                        ngo zokufumana izimvo zoluntu:

215 Department of Transport and Public                 215 Departement van Vervoer en Openbare                215 iSebe leZothutho neMisebenzi yoLuntu:
  Works: Draft Registration and Licence                 Werke: Konsepregulasies op Registrasie-                UMgaqo oQulungqwayo weMirhumo yoku-
  Fees for Motor Vehicles Regulations,                  en Lisensiegelde vir Motorvoertuie,                  Hlawulela uBhaliso neeLayisenisi zeeNqwelo-
  2018 ......................................................... 2    2018 ......................................................... 6    mafutha, 2018 ................................................ 10

                                                                       Nabani na okanye nawuphi na umbutho onomdla
Any person or organisation wishing to comment             Enige persoon of organisasie wat op hierdie              wokuvakalisa izimvo ngalo mgaqo uyacelwa
on these draft regulations is requested to lodge            konsepregulasies kommentaar wil lewer, word              ukuba afake izimvo zakhe phambi okanye
such comments on or before Monday 15 January              versoek om sodanige kommentaar op of voor               ngoMvulo umhla we-15 kweyoMqungu 2018—
2018—                                 Maandag 15 Januarie 2018 in te dien—
                                                                       (a) ngeposi:
(a) by posting it to:                         (a) deur dit te pos aan:                          INtloko yeSebe
  The Head of Department                         Die Departementshoof                          SiNgqale kuMnu MJ Gallant
  Attention: Mr MJ Gallant                        Aandag: mnr MJ Gallant                         ISebe lezoThutho neMisebenzi yoLuntu
  Western Cape Department of Transport and                Wes-Kaapse Departement van Vervoer en                 lePhondo leNtshona Koloni
  Public Works                              Openbare Werke                             PO Box 2603
  PO Box 2603                              Posbus 2603                              EKapa
  Cape Town                               Kaapstad                                8000;
  8000;                                 8000;
                                                                       (b) nge-imeyile:
(b) by emailing it to:                         (b) deur dit per e-pos te stuur na:                    Michael.Gallant@westerncape.gov.za; okanye
  Michael.Gallant@westerncape.gov.za; or                 Michael.Gallant@westerncape.gov.za; of
                                                                       (c) ngefeksi:
(c) by faxing it to:                          (c) deur dit te faks na:                          Inombolo yefeksi: 021 483 7103.
  Fax number: 021 483 7103.                       Faksnommer: 021 483 7103.

Page 2
Download full gazette PDF