A Laws.Africa project
7 December 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-12-07 number 7853

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
  PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                            PROVINSIE WES-KAAP                    IPHONDO LENTSHONA KOLONI
    Provincial Gazette                            Buitengewone                           Tsongezelelo
    Extraordinary                             Provinsiale Koerant                       kwiGazethi yePhondo

               7853                                 7853                                7853


   Thursday, 7 December 2017                       Donderdag, 7 Desember 2017                    uLwesine, 7 kweyoMnga 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer             Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

           CONTENTS                                 INHOUD                            IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-              (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21,             (*Iikopi eziprintiweyo zifumaneka kwigumbi M21,
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape              Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,            kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso Nthetho, 7
Town 8001.)                                Kaapstad 8001.)                         Wale Street, eKapa 8001.)

             Proclamation                              Proklamasie                            Umpoposho
14 Premier of the Western Cape: Commence-                 14 Premier van die Wes-Kaap: Inwerking-             14 weNkulumbuso yeNtshona Koloni: UkuQa-
  ment of the Western Cape Health Facility                 treding van die Wes-Kaapse Wet op Rade en            lisa kokusebenza koMthetho weeBhodi
  Boards and Committees Act, 2016 (Act 4 of                 Komitees vir Gesondheidsfasiliteite, 2016            neeKomiti zaMaziko eMpilo weNtshona
  2016) ............................................................ 2   (Wet 4 van 2016)......................................... 2   Koloni, 2016 (uMthetho 4 ka-2016)........... 2

           Provincial Notice                        Provinsiale Kennisgewing                         Isaziso sePhondo

The following regulations are published for                Die volgende regulasies word vir algemene            Le migaqo ilandelayo ipapashelwa ukufumana
general information:                           inligting gepubliseer:                      izimvo zoluntu jikelele:

217 Regulations Relating to the Financial                 217 Regulasies Betreffende die Finansiële            217 yiMimiselo eMalunga noLawulo lweZimali
  Governance of Health Facility Boards and                 Bestuur van Gesondheidsfasiliteitsrade en            zeeBhodi neeKomiti zaMaziko eMpilo,
  Committees, 2017 .................................... 3          -komitees, 2017 ..................................... 33     2017 ....................................................... 63

218 Regulations Relating to the Criteria and               218 Regulasies Betreffende die Maatstawwe en           218 yiMimiselo emalunga noMgaqo kwaNe-
  Process for the Clustering of Primary                   Proses vir die Groepering van Primêre-              nkqubo yoKudibanisa amaZiko eMpilo
  Health Care Facilities, 2017 ................. 97             gesondheidsorg-fasiliteite, 2017 ............ 98         asiSiseko, 2017 ...................................... 99

219 Regulations Relating to the Procedures for the            219 Regulasies Betreffende die Prosedures vir          219 yiMimiselo ePhathelelene neMigaqo yoku-
  Nomination of Members for Appointment to                 die Benoeming van Lede vir Aanstelling in            Tyunjelwa kwaMalungu kwiiBhodi nakwi-
  Boards and Committees, 2017 .................. 100            Rade en Komitees, 2017 ..................... 102         iKomiti, 2017 ...................................... 104

Page 2
Download full gazette PDF