A Laws.Africa project
8 December 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-12-08 number 7854

Download PDF (2.0 MB)
Page 1
  Western Cape Government                                               Wes-Kaapse Regering

            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                            PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                           Provinsiale Koerant
                       7854                                                   7854
             Friday, 8 December 2017                                         Vrydag, 8 Desember 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                             As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                  CONTENTS                                                   INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                      Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                               Page   Nr.                                           Bladsy

                   Provincial Notices                                       Provinsiale Kennisgewings

220 Office of the Premier of the Western Cape: Extension                          220 Kantoor van die Premier van die Wes-Kaap: Verlenging
   of Declaration of Provincial State of Disaster ................ 1070                    van Verklaring van Provinsiale Ramptoestand ................ 1070
221 Office of the Premier of the Western Cape: Extension                          221 Kantoor van die Premier van die Wes-Kaap: Verlenging
   of Declaration of Provincial State of Disaster ................ 1071                    van Verklaring van Provinsiale Ramptoestand ................ 1071
222 Western Cape Liquor Authority: Invitation for                             222 Wes-Kaapse Drankowerheid: Aanvra van
   Nominations ...................................................................... 1072          Benoemings ....................................................................... 1073
                       Tenders:                                                Tenders:

Notices............................................................................................ 1075  Kennisgewings ............................................................................... 1075

                   Local Authorities                                           Plaaslike Owerhede

City of Cape Town Metropolitan Municipality: Extension                           Stad Kaapstad Metropolitaanse Munsipaliteit: Extension
 of a Local State of Disaster.......................................................      1080     of a Local State of Disaster (English only) ..............................        1080
City of Cape Town Metropolitan Municipality: Extension                           Stad Kaapstad Metropolitaanse Munsipaliteit: Extension
 of Declaration of a Local State of Disaster ..............................          1080     of Declaration of a Local State of Disaster (English only)......             1080
Cederberg Municipality: Subdivision and Rezoning ...................              1075    Cederberg Munisipaliteit: Onderverdeling en Hersonering .........             1075
City of Cape Town: Amendment...................................................         1080    Stad Kaapstad: Amendment (English only) ..................................         1080
City of Cape Town: Deleted condition .........................................         1078    Stad Kaapstad: Voorwaarde geskrap .............................................      1078
City of Cape Town: Rectification Notice ....................................          1083    Stad Kaapstad: Regstellingskennisgewing ...................................        1083
City of Cape Town: Removal and Amendment of Conditions ...                   1083    Stad Kaapstad: Verwydering en Wysiging van Voorwaardes ......               1083
City of Cape Town: Removed condition ......................................           1080    Stad Kaapstad: Removed Condition (English only) .....................           1080
City of Cape Town: Removed conditions ...................................            1076    Stad Kaapstad: Voorwaardes opgehef ...........................................       1076
City of Cape Town: Removed conditions.....................................           1080    Stad Kaapstad: Voorwaardes opgehef ..........................................       1080
City of Cape Town: Removed conditions.....................................           1081    Stad Kaapstad: Voorwaardes opgehef ...........................................       1081
City of Cape Town (Southern District): Closure .........................            1077    Stad Kaapstad (Suidelike-Distrik): Sluiting .................................       1077
Drakenstein Municipality: Notice ................................................        1081    Drakenstein Munisipaliteit: Kennisgewing ..................................        1081
Kannaland Municipality: Consolidation, Rezoning,                              Kannaland Munisipaliteit: Consolidation, Rezoning,
 Subdivision and Departure ........................................................      1082     Subdivision and Departure (English only) ................................        1082
Kannaland Municipality: Rezoning, Consent Use, Departure,                         Kannaland Munisipaliteit: Rezoning, Consent Use, Departure,
 Subdivision and Consolidation ..................................................       1082     Subdivision and Consolidation (English only)..........................          1082
                (Continued on page 1104)                                         (Vervolg op bladsy 1104)

Page 2
Download full gazette PDF