A Laws.Africa project
15 March 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-03-15 number 4612

Download PDF (6.6 MB)
Page 1
I
      THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                   I  II IIMEIllilll
                                        I NIKO
                                          -- - -       -
                                                       'DIE P - ROVINS1E TRANSVAAL
                                      4 T
                                                              r••
      Official          41;                 k\   Mei
                                          k3i''
                                                           f


                                                      0 fftstele laoerant
                       a3et tr.          ,
                                       '7..e.
                                          vciw
                                           A41'4
                                            .
                                             ‘...
        (Registered at the Post Office as a Newspaper)           ,amd
                                           ar...4,         (As 'it Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
      PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                        PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
                                                                                   1


1
      Vol 232                   PRETORIA                  1989                         4612
                                       1155  MARmAACRHT
                                                                                   I
I
           IMPORTANT ANNOUNCEMENT                               BELANGRIKE AANKONDIGING
                                  IC5 -7-2- 1                                     K5 -7-2- 1

      CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                   SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN -
                     ETC                                 NISGEWINGS, ENS
                                              Aangesien 24 en 27 Maart 1989 en 6 April 1989 Openbare
       As 24 and 27 March 1989 and 6 April 1989 are Public holi-          vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van ken-
      days the closing time for acceptance of notices will be as fol -        nisgewings soos volg wees:
      lows:
                                               16h00 op Donderdag 16 Maart 1989 vir die uitgawe van die
       16h00 on Thursday 16th March 1989     for the issue of the        Provinsiale Koerant van 29 Maart 1989
      Provincial Gazette on Wednesday 29th March 1989
                                                 16h00 op Maandag 3 April 1989 vir 12 April 1989
       16h00 on Monday 3rd April 1989 for 12th Apri11989.
                                                LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
        NB: Late notices will be published in the subsequent issue.         uitgawe geplaas word.
                               CGDGROVE                                     CGDGROVE
                            Director-General                                  Direkteur- generaal
                   Transvaal Provincial Administration                         Transvaalse Provinsiale Administrasie


          OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                       OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                             (Verskyn elke Woensdag)
       All correspondence, advertisements, etc. must be ad -              Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di -
      dressed to the Director-General, Transvaal Provincial Ad -           rekteur - generaal, Transvaalse Provinsiale Administrasie,
      ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by           Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand
      hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van            afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel -
      der Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin-         gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van
  •
      cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.          die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
                                              verskaf nie.
  I.   Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                      1989
       Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
                                               Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989

                                               Transvaalse Offisiele Koran! (met inbegrip van alle Bui
                                                                                 -

      zettes) are as follows:                             tengewone Koerante) is soos volg:
        Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                       Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
        Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.              Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
       Price per single copy (post free) —75c each plus GST.               Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
       Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-              Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
      ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                      toria 0002.
          Closing Time for Acceptance of Advertisements                     Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
        All advertisements must reach the Officer in Charge of the             Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
       Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a              Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
       week before the Gazette is published. Avertisements recei-             voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
       ved after that time will be held over for publication in the is-
                                                daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
       sue of the following week.
                                                die uitgawe van die volgende week.
           Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                     Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989

        Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-             Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
       zette:                                       geplaas moet word:
        Double column — R5,00 per centimetre or portion there-               Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
    '
       of. Repeats — R4,00.                                Herhaling— R4,00.
                                                 Enkelkolom—R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.
        Single column —R4,50 per centimetre. Repeats-83,00.r

Page 2
Download full gazette PDF